بکجا با این بارم؟

بکجا با این بارم؟

 
0.25
هیچ موجودی در انبار
زبان: فارسی
  • پوشش، پنهان کاری، خودنمایی و لذت بردن از گناه کاربرد ندارد
  • تصاویر کارتونی که بار گناه را مجسم می سازد
  • نیاز به اعتراف و ایمان به عیسی مسیح
  • ۳۶ صفحه
FAPB-0261
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada