د بائبل کیسه ۱۰۱

د بائبل کیسه ۱۰۱

١٠١ غوره کړې شوى قيصى 
5.00
۶۹ په ګدام کښي
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
۵۸ د عیسی عیسی او ۴۳ نوي عیسوی بائبل کیسې، په ساده ژبه او د بائبل په شان په یاد سره بیان شوي. د مور او پالر او د ماشومانو لپاره سوالونه شتون لري.
  • د 8-12 کلنۍ ماشومانو لپاره
  • پھ بائبلیکي امر کې
  • هیڅ انځورونه نشته
  • ۴۸۲ Page
PPPB-0194
Add د بائبل کیسه ۱۰۱ to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada