افغان SD دري (۵)

افغان SD دري (۵)

 • ویډیو شهادتونه، آډیو، ویډیو کتابچه
 • 8 جي بي
 • نږدې 400 توکي په دري ژبه
$ 20.00
امید 4 افغان کارتونه - ۲۰۰

امید 4 افغان کارتونه - ۲۰۰

دری، آلمان

 • د ۲۰۰ کارتونو پیک
 • مخ په دري ژبه
 • په آلمان ژبه ژبه
$ 5.00
امید 4 افغان کارتونه - ۲۰۰

امید 4 افغان کارتونه - ۲۰۰

دری، فرانسوي

 • د ۲۰۰ کارتونو پیک
 • مخ په دري ژبه
 • په فرانسوي ژبه ژبه
$ 5.00
امید 4 افغان کارتونه - ۲۰۰

امید 4 افغان کارتونه - ۲۰۰

پښتو، انګلیسی

 • د 250 کارتونو کڅوړه
 • پښتو ژبه پر مخ
 • شاته انګلیسي ژبه
$ 5.00
امید 4 افغان کارتونه - ۲۰۰

امید 4 افغان کارتونه - ۲۰۰

دری، انگلیسی

 • د ۲۵۰ کارتونو پیک
 • مخ په دري ژبه
 • په انګریز ژبه ژبه
$ 5.00
امید 4 افغان کارتونه - نور ژبو

امید 4 افغان کارتونه - نور ژبو

نور ژبو

 • د کښته کولو لپاره کارتونه
 • مختلف ژبو
 • همدارنګه په انګریزي، جرمني، فرانسوی، دري کې چمتو شوی چمتو شوی
پښتو او دری USB

پښتو او دری USB

دري او پښتو

 • افغاني ویډیوګانې، آډیو او متنونه
 • 32Gb (یوازې د لوستلو وړ 16، د لیکلو وړ)
 • دري او پښتو
$ 19.99
پښتو او دری USB2

پښتو او دری USB2

دري او پښتو

 • په کمپیوټر کې کار کوي Android تلیفونونه
 • ویډیو شهادتونه، صحیفې، آډیو
 • 32Gb د 16Gb سره پری لوډ شوی
 • ۱۷۸۸ توکي په دري او پښتو
$ 11.00
د دري بائبل اندراید ايپ

د دري بائبل اندراید ايپ

دری

 • د پښتو ژبې بشپړ کتاب
 • د Android تلیفونونو لپاره
 • هیڅ انټرنیټ ته اړتیا نشته

 

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada