د جزا معاف کول

د جزا معاف کول

 
0.25
۱۹۵ په ګدام کښي
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
عیسویان د مجرم په توګه توضیح کوي څوک چې خدای بخښلی دی.
  • مسیحیان د خدای لخوا بخښل شوي مجرمین دي
  • دوی یو نوی زړه لري، د مسیح برخه د ریښتینې تاک او کلیسا کورنۍ دي
  • دوی د مسیح پیروي کوي او مینه لري
  • ۲۳ Page
PPPT-0212
Add د جزا معاف کول to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada