د عیسی په نوم

د عیسی په نوم

د حضرت عيسٰى په نوم 
‎$ 2.75
۲۰ په ګدام کښي
او ۵۳ له بهر څخه شتون لري
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
د یسوع په نامه د ۳۶۶ مراعاتاتو ورځنی کتابچه.
  • ورځنۍ عقیده
  • د عیسي 366 نومونو مراعات
  • ۳۶۸ Page
PPPB-0195
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada