دستا خان خان پور

دستا خان خان پور

دَ ښائسته خان د‌‌َ قرض حال 
0.25
۸۸۰ په ګدام کښي
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
د ختیځ ختیځ شرایط کیسه یو قرض چې ډیر لوی دی چې رد شي.
  • په ختیځ شرایطو کې ترتیب کړئ
  • د پور په اړه ډیره لویه فسخه شوې
  • کتابونه ښیي چې موږ ټول د خدای پور ته پور لرو او موږ باید د ګناه توبه وکړو
  • ۷ Page
PPPT-0203
Add دستا خان خان پور to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada