د بائبل اساسي بنسټ

د بائبل اساسي بنسټ

د مقدس کتاب بنيادي تعليم 
1.10
۲۲۰ په ګدام کښي
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
د کلیدي بائبلونو ساده درسونه.
  • د ماشومانو یا نالوستو لویانو لپاره
  • کلیدي بائبل کیسې
  • د رنګ انځورونه
  • ۴۰ Page
PPPB-0198
Add د بائبل اساسي بنسټ to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada