د روح القدس بشپړتیا

د روح القدس بشپړتیا

د رُوحُ الُقُدسُ معُورَتَيا 
0.25
۱۶۱ په ګدام کښي
Pashto - Pakistan
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
په ژبو خبرې کول، په روح کې دعا کول او په نړۍ کې د پینټوکاستال بیاکتنه لپاره اړتیا.
  • د بائبل مقدس روح القدس
  • په روح القدس کې بپتسما
  • ۶۴ Page
PPPT-0354
Add د روح القدس بشپړتیا to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada