د موسی لس حکمونه

د موسی لس حکمونه

ده احکام شرعی موسی علیه سلام 
0.25
۵۶۰ په ګدام کښي
ژبه: دری
د لوتر د فلم کاتیکزم په قانون او فضل سره د یوې برخې څخه اخیستل شوی. په پایله کې، عیسي مسیح د خدای تعالی د ابدی Lamb لمبر ته ښودل شوی. د دعا کولو سره پای ته رسیږي چې خدای د بخښنې لپاره د عیسی د قران او قیامت پر بنسټ.
  • د قانون مقصد د ګناه څرګندول دي
  • د قانون او فضل تر مینځ اړیکې
  • 10 فرمانونه په لنډه توګه تشریح شوي
  • عیسي مسیح د نړۍ ګناه وباسي
  • ۳۲ Page
DAPB-0263
Add د موسی لس حکمونه to your shopping basket

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada