د افغان مسیحی پیښور ۱۴۰۰

د افغان مسیحی پیښور ۱۴۰۰

 
2.75
۱۳۲ په ګدام کښي
ژبه:
د دې کال موضوع د هیلی ورځ ده. دا کلیز د افغانستان ښکلي منظرې سره عکسونه ښیې. د بائبل سره په دري او پښتو کې متلونه ، شعرونه او شاعري هدف د آزادۍ لپاره د هڅونې هڅول او د خدای پیژندلو لپاره د افغانانو هڅول دي. ویب پا andې او ټولنیزو رسنیو ته لینکونه ذکر شوي.
  • د افغانستان ښکلې منظرې
  • د بائبل آیتونه
  • موضوع: د هیلی ورځ
  • فبروري 2021 - اپریل 2022
  • ۱۶ Sheet
MLPO-0537
Add د افغان مسیحی پیښور ۱۴۰۰ to your shopping basket

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada