د لوقا کتاب - آلمانى + دری

د لوقا کتاب - آلمانى + دری

 
‎$ 4.50
۱۰ په ګدام کښي
او ۵۹ له بهر څخه شتون لري
دری، آلمان
ژبه: دری، آلمان
دري متن د نوي دري نسخه ۲۰۱۶ څخه اخيستل شوی دی. د آلمان متن د خبرونو په ګډون د ښه خبري نسخه ده.
  • دري متن د نوي دري نسخه 2016
  • د ښه خبرونو نسخه د آلمان متن
  • په اسانۍ سره لوستل
  • اندازه 10 x 15
  • ۳۳۰ Page
MLPB-0517

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada