د اونۍ ۱۲ بجو سروې

د اونۍ ۱۲ بجو سروې

دوازده هفته بر رسى کتاب مقدس 
3.30
۱۰۴ په ګدام کښي
ژبه: دری
د بائبل یو ساده تاریخي لنډیز، په ځانګړي ډول د نویو مومنانو لپاره ډیزاین شوی.
  • انجیل مطالعې
  • محتوا کتنه
  • د نوو ايماندارانو
  • ۱۰۴ Page
DAPC-0315
Add د اونۍ ۱۲ بجو سروې to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada