د GU-CL د ښوونې او روزنې وزارت

د GU-CL د ښوونې او روزنې وزارت

د تعليم خدمت 
2.75
۵۵ په ګدام کښي
Pashto - Afghanistan
ژبه: پښتو - افغان
دا کتاب په پښتو کې د 18 برخې نوی ژوند پروګرام یو کورس دی.
  • هرڅوک درس ته اړتیا لري
  • هرڅوک کولی شي ښوونکي وي
  • تاسو یو پیغام ته اړتیا لرئ
  • عیسی ښه طریقه کارولې
  • ۱۴۱ Page
PAPC-0403
Add د GU-CL د ښوونې او روزنې وزارت to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada