هزاره ګی لوقا

هزاره ګی لوقا

خوش خَبرى 
2.00
۸۶ په ګدام کښي
ژبه: هزارگی
د لوقا انجیل د A6 جیب په انداز کې.
  • د لوقا انجیل
  • لومړني تمرکز - کلیوالي هزاره ګانې
  • A6 جیب اندازه
  • د سرو زرو لیک سره د تور رنګه پوښ
  • ۱۸۷ Page
HAPB-0375
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada