عیسی میسح

عیسی میسح

 
ژبه: دری
د دې انځور کتاب په شا پوښ کې یو وضاحت توضیح کوي چې تصویرونه یو پیغمبر نه بښنه کوي، بلکې دوی د بائبل رښتینې حقیقتونو سره خبرې کوي.
  • د دري او فارسي ژبو لپاره
  • د عیسي کیسه د هغه بپتسما څخه د هغه د قیامت پورې
  • د انځور کتاب بڼه
  • ۶۰ Page
DAPB-0080
دا توکي یواځې د کمپیوټر فایلونو په توګه شتون لري
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada