خلاصون

خلاصون

 
ژبه:
لنډ کتابچه چې په بشپړ ډول د صحیفو څخه جوړه ده چې هغه د عیسی له لارې د نجات لاره په ګوته کوي
  • ټول صحیفه
  • لنډ
  • وړیا ډاونلوډ
  • ۴۲ Page
PPPT-0554
دا توکي یواځې د کمپیوټر فایلونو په توګه شتون لري
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada