سمه ګله

سمه ګله

لاله مصلوب 
ژبه: دری
ضیا نودراټ په ۱۹۸۸ کې په مسیح باندې د هغه د باور له امله شهید شو. د هغه کیسه لاهم د ډیری لپاره یوه بیلګه ده.
  • د یو پیژندل شوي ړوند افغان مومن ژوند کیسه
  • د هغه کیسه د ډیری لپاره مثال دی
  • ۱۴ Page
DAPB-0129
دا توکي یواځې د کمپیوټر فایلونو په توګه شتون لري
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada