د کرسمس پیغام

د کرسمس پیغام

کرسمس 
‎$ 1.00
۲۰ په ګدام کښي
او ۱۴ له بهر څخه شتون لري
ژبه: دری
په ځانګړې توګه د کرسمس په وخت کې د ویش لپاره ځانګړي سی ډی
  • د غږ سي ډي بڼه
  • د کرسمس معنی تشریح کوي
  • موږ د کریسټ مسیح مسیح ته اشاره کوو
  • د کرسمس موزيک کې شامل دي
  • Audio CD
DAAC-0130

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada