د خدای رڼا

د خدای رڼا

نور خدایی 
‎$ 1.00
۱۶ په ګدام کښي
او ۱۰ له بهر څخه شتون لري
ژبه: دری
دا سندره په خدای، د هغه لوی والی او د هغه مینه ده.
  • د غږ سي ډي بڼه
  • د عیسوی موسیقۍ سره د سندرو او زبورونو زبور
  • د افغانانو لخوا ژړا
  • Audio CD
DAAC-0119
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada