پښتو مقدس تور - د افغانستان ننګرهار

پښتو مقدس تور - د افغانستان ننګرهار

تورات شریف 
4.50
۳۴۹ په ګدام کښي
East Afghan Pashto
ژبه: پښتو - افغان
د افغان ننګرهار په پښتو کې د بائبل لومړۍ برخه. انځور کې ښودل شوي انځورونه دواړه داخلي پاڼې او بهرن پوښ.
  • پښتانه پښتو
  • پیدائش، عیسی، لاویت، شمیرې او Deuteronomy
  • تور رنګه پیویسی د پوښ پوښ
  • ۷۵۱ Page
PAPB-0436    ISBN: 9789692508439
Add پښتو مقدس تور - د افغانستان ننګرهار to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada