پښتو سلیمان

پښتو سلیمان

د حضرت سليمان د متلونو کِتاب 
2.00
۴۷۴ په ګدام کښي
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
د حضرت سليمان یوسفزۍ د یوسف زوی د پښتو ژبې بڼې.
  • یوسفزی پښتو
  • د پښتنو لپاره لوی دی ځکه چې دوی د شعر سره مینه لري
  • د سرو زرو لیک سره سر پوښ
  • د ډالیو لپاره مثالی
  • ۱۴۴ Page
PPPB-0494    ISBN: 9789692508706
Add پښتو سلیمان to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada