کولی شم خپل ځان قربان کړم

کولی شم خپل ځان قربان کړم

قربان دی شم 
ژبه: پښتو، انگلیسی
د ايستر (اختر) په انجیل او سندرې
  • په کتاب او سند کې د ایسټر کیسه
  • پښتو او انګریزان په مخ پر مخونو کې
  • ځینې ​​اردو او دري
  • د ژمنې د دعا سره پای ته رسیږي
  • ۱۲۹ Page
MLPB-0332
دا توکي یواځې د کمپیوټر فایلونو په توګه شتون لري
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada