د هللي بائبل کتابچه

د هللي بائبل کتابچه

راهنما کتاب مقدس 
10.00
۴۷ په ګدام کښي
ژبه: فارسی
د بیت المقدس داخلي لپاره یو ګټور لارښود. په ټاکلو آیاتونو کې یو تبصره لري.
  • د بائبل د غوره آیتونو تبصره
  • تاریخي او لرغون پېژندنې معلومات
  • لنډیز د چرچ تاریخ تاریخ لنډیز کړئ
  • ستونځه
  • ۷۵۴ Page
FAPB-0321
Add د هللي بائبل کتابچه to your shopping basket

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada