سمه ښوونه

سمه ښوونه

رښتينى تعليم 
‎$ 0.25
۵۷۹ په ګدام کښي
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
د متی انجیل په بیت المقدس کې یوه پیشنهاد.
  • د میتود څخه بویټ
  • د پښتو نوې کلام په توګه ورته متن
  • د متی د بشپړ کتاب لوستلو لپاره د هڅولو سره پای ته رسیږي
  • ۱۹ Page
PPPT-0207
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada