د نوي عهد نامې تبصره

د نوي عهد نامې تبصره

تفسیرکاربرده عحد جدید 
14.95
۱۰۰ په ګدام کښي
ژبه: فارسی
په اسانۍ سره، د ۱۴۰۰ بجو د انجیل تبصره. په لوی عیسوي موضوعګانو کې شل عمومي مقالې شاملې دي.
  • د ایران او افغان مومنانو لپاره
  • د هر نوي عہد نامې کتاب په سورت کې آیت
  • بین المللي
  • ۱۳۸۲ Page
FAPB-0101
Add د نوي عهد نامې تبصره to your shopping basket

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada