د هغې نوم ښځه ده

د هغې نوم ښځه ده

و او زن نامیده شود 
6.00
۶۰ په ګدام کښي
ژبه: فارسی
د نامتو، او نه مشهور، د بائبل ښځې ښځې.
  • په بائبل کې د ښځو مطالعې
  • اړونده کتاب پیسې او پوښتنې
  • ۲۵۲ Page
FAPB-0283    ISBN: 9057980657
Add د هغې نوم ښځه ده to your shopping basket

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada