یوځای ژوند کول

یوځای ژوند کول

يو ځاى اوسيدل 
0.25
۸۷۹ په ګدام کښي
Pashto - Afghanistan
ژبه: پښتو - افغان
دا کتابچه د میړه او میرمن اړیکه ګوري.
  • د میړه او ښځه ترمنځ د اړیکو په اړه تدریس
  • د بائبل آیتونو
  • ۱۸ Page
PAPT-0347
Add یوځای ژوند کول to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada