بهر بهر سپین تور

بهر بهر سپین تور

ظاهر سپین باطن تور 
0.25
۷۶۶ په ګدام کښي
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
موږ هغه څه راټولوو چې موږ یې غواړو. کله چې موږ د ګناه ګناه په وخت کې یوازې مجازات راوړو یو پاک پاک مخ ښکاره کوو.
  • سړي خادم مصیبت ته راځي چې یوازې د هغه د ماسټر لیدلو په وخت کې کار کوي
  • موږ باید توبه وکړو او د خدای په وړاندې صادقانه ژوند وکړو
  • ۸ Page
PPPT-0205
Add بهر بهر سپین تور to your shopping basket

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada