کارت‌های امید برای افغان‌ها - ۲۰۰

کارت‌های امید برای افغان‌ها - ۲۰۰

امید برای افغان‌ها 
5.00
۵ در انبار
زبان: دری، آلمانی
بسته ۲۰۰ کارت کسب و کار "امید برای افغان‌ها".
  • بسته ۲۰۰ کارت
  • زبان داری در مقابل
  • زبان آلمانی در پشت
MLMD-0515
“کارت‌های امید برای افغان‌ها - ۲۰۰” به سند بگذارید

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada