Call us if you need guidance or have an urgent need.
کارت‌های امید برای افغان‌ها - زبان‌های دیگر

کارت‌های امید برای افغان‌ها - زبان‌های دیگر

امید برای افغان‌ها 
زبان: زبان‌های دیگر
کارت‌های کسب و کار "امید برای افغان‌ها" برای دانلود در زبان‌های مختلف.
  • کارت برای دانلود
  • زبان‌های مختلف
  • همچنین در دسترس آماده به زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، دری است
MLMD-0518
این فقط برای دانلود است.

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada