راه به سوی نجات ابدی

راه به سوی نجات ابدی

 
زبان: دری
هفت گام از جمله «گناه چیست و گناهکار چیست؟»
  • رهنمایی واضح برای نجات
  • گام های ساده با کتاب مقدس و توضیحات
  • با دعا برای نجات ختم می گردد
  • ۲۰ صفحه
DAPT-0272
این فقط برای دانلود است.
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada