د تل لپاره د نجات لاره

د تل لپاره د نجات لاره

راه به سوی نجات ابدی 
ژبه: دری
اوه پړاونه لکه "ګناه څه ده او څوک ګناهګار دی؟"
  • د نجات لپاره واضح لارښود
  • د کتاب او وضاحت سره ساده ګامونه
  • د نجات لپاره دعا کول پای ته رسیږي
  • ۲۰ Page
DAPT-0272
دا توکي یواځې د کمپیوټر فایلونو په توګه شتون لري
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada