۴۸ خبرونه (OT & NT)

۴۸ خبرونه (OT & NT)

 
4.00
۲۰ په ګدام کښي
او ۱۵ له بهر څخه شتون لري
4 Audio CDs
ژبه: هزارگی
۴۸ د زوړ عهد نامه او نوې عهد نامې بائبل کیسې چې په کلکوکي هزاره ګي ژبه کې ثبت شوي دي.
  • د آډیو سی ډی بڼه - 4 سی ډیونه
  • 48 د بائبل کلیساونه
  • زاړه او نوې عهد
  • کلولوکل هزارهګ
  • ۴ Audio CD
HAAC-0291

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada