۴۸ خبرونه (OT & NT)

۴۸ خبرونه (OT & NT)

 
1.00
۲۵ په ګدام کښي
MP3 CD
ژبه: هزارگی
۴۸ د زوړ عهد نامه او نوې عهد نامې بائبل کیسې چې په کلکوکي هزاره ګي ژبه کې ثبت شوي دي.
  • د آڈیو MP3 سی ډی
  • 48 د بائبل کلیساونه
  • زاړه او نوې عهد
  • کلولوکل هزارهګ
  • Audio MP3 CD
HAA3-0109

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada