د پوهې خزانه

د پوهې خزانه

دَ عِلم خزانه 
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
په پښتو ژبه د سلیمان بادشاه د متلونو انتخاب.
  • د پاچا سلیمان د امثال انتخاب
  • په پښتو کې
  • ۳۰ Page
PPPB-0446
دا توکي یواځې د کمپیوټر فایلونو په توګه شتون لري
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada