افغان پښتو نوی عهد

افغان پښتو نوی عهد

انجیل شریف 
‎$ 9.25
۱۲۷۰ په ګدام کښي
بلک نرخونه: د 36 کڅوړه ‎$ 316.35, د 108 کڅوړه ‎$ 899.64
ژبه:
بشپړ نوی عهد (انجیل) په افغانی پښتو. د کلیدي کلمو او مفاهیمو تشریح کولو سره یوځای. د جیب اندازه: 180x 120mm. د اګست 2023 څخه شتون لري.
  • نوی اګست ۲۰۲۳
  • NT د لغتونو سره
  • د جیب اندازه 120 x 180
  • روښانه نیلي پوښ د سرو زرو لیکلو سره
  • ۱۰۰۰ Page
PAPB-0555    ISBN: 9789692509397

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada