مرسته

مرسته

الوکیل 
2.20
۴۱۵ په ګدام کښي
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
د روح القدس د کار په اړه یو حساس لیکلی نظم. دا څرګندوي چې روح القدس د یو سړي سره څنګه راځي او په تدریجي ډول او په رحیمه توګه هغه د خدای عیسی شیان ښیي.
  • د انسان په ژوند کې د روح القدس د کار په اړه اندیښنه
  • هغه د خدای په اړه سترې شیان څرګندوي
  • حساس او کلتوري پلوه مناسب
  • ۸ Page
PPPB-0132
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada