د هغه څه چې نړۍ ندی ارزښتناکه

د هغه څه چې نړۍ ندی ارزښتناکه

آنانيكه جهان لايقشان نبود 
‎$ 0.25
۱۶۷ په ګدام کښي
ژبه: دری
د هغو کسانو هڅولو لپاره لیکل شوي چې مخالفین ورسره مخ دي.
  • په چرچ کې د ځورونې په اړه بحث وکړئ
  • د اپوزیسیون په منځ کې د مومنانو هڅولو لپاره ډیزاین شوی
  • ۲۹ Page
DAPT-0136
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada