د GU-CL شخصي انجیلیزم

د GU-CL شخصي انجیلیزم

بشارت شخصی 
2.75
۱۵۳ په ګدام کښي
ژبه: فارسی
دا کتاب په فارسي / دري ۱۸ کسيزه مسيحي ژوند پروګرام کې يوه برخه ده.
  • خپل تجربه شریک کړئ او د کار په اړه پوه شئ
  • د خنډونو پایلې او ستاسو تګلاره وګورئ
  • ۱۰۸ Page
FAPC-0242
Add د GU-CL شخصي انجیلیزم to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada