راځئ ما تعقیب کړئ

راځئ ما تعقیب کړئ

Come Follow Me 
12.00
پلورل شوي دي
انگلیسی
ژبه: انگلیسی
دا کورس په ځانګړې توګه د مسیح د افغان پیروانو لپاره لیکل شوی، د ترویج د زده کړې له الرې د توزیع اصولو څخه کار اخلي.
  • نوی: د معتبر زده کوونکو کورس
  • 20 درسونه د پیټر پر اساس
  • غوره په 1: 1 یا د ډلې ترتیب کې کارول کیږي
  • A4 اندازه
  • ۱۵۴ Page
ENPC-0524    ISBN: 9780244928094

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada