څوک کولی شي؟

څوک کولی شي؟

چه کسی دیگر میتواند؟ 
0.50
۶۱۷ په ګدام کښي
ژبه: دری
نور څوک به خواړه ضایع کړي، د بد روحونو کنټرول، د اجنډا په اړه پوه شي، ګناه معاف کړي؟ هیڅوک نه یسوع!
  • یوازې یسوع کولی شي ...
  • مړي پورته کړئ او په اوبو باندې لاړ شئ
  • غوږ واورئ او ړانده یې وګورئ
  • د مړو څخه راووځي او موږ ته نوی ژوند راکړئ
  • ۱۶ Page
DAPT-0266
Add څوک کولی شي؟ to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada