د انتقالي انتقام په اړه

د انتقالي انتقام په اړه

دَ بدل په حقله تعليم 
0.25
۹۸۵ په ګدام کښي
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
څلور پوښتنو ټول د ډیرو اسالمونو او تبصرو سره ځواب ورکړ. لوستونکی بائبل ته لارښوونه کوي.
  • زبور 7 - خدای تعالی تل رښتیا کوي
  • ایا زه تل رښتیا یم؟ څنګه باید عمل وکړم؟
  • زه ولی ولې؟ زه څنګه کولای شم؟
  • د عدالت او بخشش لپاره دعا
  • ۱۰ Page
PPPT-0214
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada