د حقیقت کلمه

د حقیقت کلمه

د حقيقت ګلام 
0.25
۹۱۱ په ګدام کښي
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
د خدای کلمه هر څه پیدا کړل، په شمول د هغه چا په شمول چې د خدای کلمه نافرماني کړې او ګناه یې کړې ده.
  • د قدم په لور ګام نجات پیغام پاک کړئ
  • نړۍ د خدای کلام له خوا جوړه شوې وه
  • ګناه مرګ راوړي او یوازې مسیح یوازې موږ وژغوري
  • ۳۶ Page
PPPT-0209
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada