د بخښنې مفهوم

د بخښنې مفهوم

د بخښنى موضو ع ګانى 
0.25
۱۱۲۵ په ګدام کښي
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
د بیت المقدس د مثال په اساس چې د خادم لخوا لوی لوی معاف شوی و، خو چا یې د یو کوچني پور لپاره یو ملګری بخښنه رد کړه.
  • د بیت المقدس خیر په اړه د مثال په توگه
  • په هره پاڼه کې د کارټون انځورونه
  • کتاب د بخښنې په اړه اشاره کوي
  • ۲۷ Page
PPPT-0217
Add د بخښنې مفهوم to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada