د خدای پاک ستاسو لپاره ښه خبر

د خدای پاک ستاسو لپاره ښه خبر

مژدۀ خدا برای شما 
2.00
۵۸ په ګدام کښي
ژبه: فارسی
د بائبل دا لنډیز د آدم او حوا کیسه، د انسان د مغل او د مسیح د خوندیتوب کیسه. د پوښ په پوښښ کې د عیسی عیسی ته جنت ته اشاره کوي او د ایراني پیژندل شوی معمار لخوا دی.
  • د فارسي- د مطالعې مسلمانانو لپاره
  • د بائبل لنډیز
  • پوښ د ایراني فنکار لخوا انځورګر دی
  • ۳۱ Page
FAPB-0452
Add د خدای پاک ستاسو لپاره ښه خبر to your shopping basket

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada