د GU-CL د انجیل اخالقي

د GU-CL د انجیل اخالقي

د مقدس کتاب اخلاقيات 
2.75
۱۱۸ په ګدام کښي
Pashto - Afghanistan
ژبه: پښتو - افغان
دا کتاب په پښتو کې د ۱۸ برخې مسيحي ژوند پروګرام 18 برخه ده.
  • خدای زموږ د ژوند لپاره بیلګه ده
  • خدای د ژوند لپاره قواعد او معیارونه ورکوي
  • تاسو بايد د خپل ځان، کليسا او نړۍ پاملرنه وکړئ
  • ۱۵۴ Page
PAPC-0226
Add د GU-CL د انجیل اخالقي to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada