د GU-CL د انجیل اخالقي

د GU-CL د انجیل اخالقي

اخلا قیات کتاب مقدس 
2.75
۱۱۴ په ګدام کښي
ژبه: دری
دا کتاب په فارسي / دري ۱۸ کسيزه مسيحي ژوند پروګرام کې يوه برخه ده.
  • خدای زموږ د ژوند لپاره بیلګه ده
  • خدای د ژوند لپاره قواعد او معیارونه ورکوي
  • تاسو بايد د خپل ځان، کليسا او نړۍ پاملرنه وکړئ
  • ۱۳۰ Page
DAPC-0243
Add د GU-CL د انجیل اخالقي to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada