GU-CL کلیسا

GU-CL کلیسا

کلیسا 
‎$ 2.75
۱۱۵ په ګدام کښي
ژبه: دری
دا کتاب په دري / فارسي کې د 18 برخې نوی ژوند پروګرام یو کورس دی.
  • د چرچ لپاره د خدای پلان
  • د کلیسا تاریخ
  • په چرچ کې غړیتوب
  • چرچ څه کوي؟
  • ۹۴ Page
DAPC-0241

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada