GU-CL کلیسا

GU-CL کلیسا

کلیسا 
2.75
۲ په ګدام کښي
او ۳۷ له بهر څخه شتون لري
ژبه: فارسی
دا کتاب په فارسي / دري ۱۸ کسيزه مسيحي ژوند پروګرام کې يوه برخه ده.
  • د چرچ لپاره د خدای پلان
  • د کلیسا تاریخ
  • په چرچ کې غړیتوب
  • چرچ څه کوي؟
  • ۹۴ Page
FAPC-0361

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada