امید 4 افغان کارتونه - ۲۰۰

امید 4 افغان کارتونه - ۲۰۰

امید برای افغان‌ها 
‎$ 5.00
۸ په ګدام کښي
او ۸ له بهر څخه شتون لري
ژبه: دری، انگلیسی
۲۰۰ "د افغانانو لپاره امید" د سوداګرۍ کارتونه.
  • د ۲۵۰ کارتونو پیک
  • مخ په دري ژبه
  • په انګریز ژبه ژبه
MLMD-0514

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada